دوشنبه 7 خرداد 1397 -
  ارزیابی عملکرد

 
ارزيابی : فرآيند سنجش ، ارزش گذاری و قضاوت .
عملکرد : چگونگی انجام وظايف ، فعاليتها و نتايج حاصل .

هدف از ارزيابی عملکرد :
سنجش ، ارزش گذاری و قضاوت در خصوص عملکرد واحدها براساس قوانين و مقررات مربوط با رويکرد معيارهای اثربخشی ، کارائی ، اقتصادی و اخلاقی به منظور ارتقاء کيفيت خدمات دولتی .

اهداف کلی ارزيابی عملکرد دانشگاهها :
1 -  ايجاد فضای رقابتی مثبت در جهت تعالی سازمانی
2 - ايجاد فضای مناسب برای تبادل تجربيات موفق
3 - بهبود کيفيت ، کارائی ، اثربخشی خدمات ارائه شده

اهداف اختصاصی ارزيابی عملکرد دانشگاه :
1 -  شناسائی و تعيين ظرفيتها و تواناييهای بالقوه و بالفعل .
2 - شناسائی و تعيين فاصله بين اهداف و واقعيتها .
3 -  آگاهی از عملکرد ، دستاوردها ، نوآوريها ، موفقيتها ، محدوديتها ، ضعفها و مشکلات .
4 -  آگاهی از اطلاعات و برنامه های اختصاصی که امکان دسترسی به آنها در محل ستاد مرکزی وزارت متبوع مقدور نمی باشد .
5 -  تعيين ميزان انحراف از مسير سياستها ، طرحها و برنامه ها .
6 -  آگاهی از اثرات سياستهای ابلاغی ستاد مرکزی و ارزيابی نتايج حاصله در جهت تعديل برنامه ها و سياستهای آتی .
7 -  برقراری ارتباط مناسب و منطقی با مسئولين ، مديران و کارشناسان دانشگاهی .
8 -  ايجاد انگيزش در مديران و کارکنان محيطی .

وظايف ارزيابی عملکرد :
1 - همکاری در تهيه و تدوين شاخصهای اختصاصی و معيارهای ارزيابی عملکرد واحدها .
2 - اجرای دستورالعمل های ارزيابی عملکرد و تکميل فرم های مربوطه .
3 -  پيگيری و اجرای ارزيابی عملکرد مديران و کارکنان و تهيه گزارش تحليلی از نتايج ارزيابی و ارائه آن به بالاترين مقام مسئول دستگاه .
4 -  نظارت بر حسن اجرای برنامه هاو عملکرد واحدهای تابعه و تحليل ارزيابی های انجام شده و ارائه پيشنهادات لازم .
5 - انجام مطالعات و تحقيقات لازم در رابطه با برنامه های ارزيابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در واحدهای اجرائی و ارائه يپشنهادهای لازم .
6 - تهيه و تنظيم چک ليست های مورد نياز جهت ارزيابی عملکرد واحدهای تابعه .