دوشنبه 7 خرداد 1397 -
  برچسب شده با ملاقات مردمی
مطالب/ ملاقات عمومی با ارباب رجوع                            
      مشاور محترم رئیس دانشگاه و ریاست اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در راستای تکریم ارباب رجوع زمان ملاقاتی عمومی برای عموم مراجعین در نظر گرفته اند تا مشکلات و درخواستهای خود را از نزدیک مورد رسیدگی قرار دهند.

شنبه 25 مهر 1394