دوشنبه 7 خرداد 1397 -
  وظایف بازرسی

1 -  تهيه و تنظيم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و موردی از واحدهای تابعه در سطح استان جهت سنجش ميزان " مطابقت عمل و عملکرد " اقدام کنندگان با اهداف برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخصهای مورد ارزيابی دانشگاه .

2 - نظارت بر حسن انجام امور دستگاه .

3 -  بازرسی از عملکرد مديران و کارکنان .

4 - سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مديران وکارکنان با ارباب رجوع .

5 - تهيه گزارشات دوره ای فصلی (سه ماهه – شش ماهه....) جهت اطلاع مدير کل محترم بازرسی و ارزيابی عملکرد و پاسخگوئی به شکايات وزارت متبوع و بالاترين مقام اجرائی دستگاه از عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه .

6 - برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ايفای وظيفه مندرج در ماده 12 قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور ، کميسيون اصل 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاهها و رسانه های جمعی ومطبوعات .

7 - کشف مفاسد مالی و اداری از طريق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مراجع ذيصلاح و بالاترين مقام اجرائی دستگاه .

8 -  تجزيه و تحليل عملکرد واحدها ، مديريت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده .

9 -  اعلام نظر در مورد ميزان رضايت مردم از عملکرد کارکنان و مديران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعيت و ميزان استخدام آنها در چارچوب قوانين و مقرارت .

10 - اعلام موارد تخلف اداری مشهود کارکنان و مسئولان در حين بازرسی به هيئت تخلفات .

11 - تدوين و ارائه چک ليست های مورد نياز بازرسی .

12 - پيشنهاد برپائی جلسات پرسش و پاسخ واحدهای تابعه دانشگاه بر حسب نياز و ضرورت و حضور فعال بازرسان جهت شناخت مشکلات مديريتی و پرسنلی و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات .