دوشنبه 7 خرداد 1397 -
 ارسال برای دوستان - اداره بازرسی ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی تبریز
با کليد F8 ميتوانيد صفحه کليد را عوض نماييد.


آدرس پست الکترونيک گيرنده:
(آدرسهای پستی را با کاما { ، }جدا نمائید)
آدرس پست الکترونيک فرستنده :
نام و نام خانوادگي فرستنده :
ارسال کپي براي فرستنده
پیغام :