دوشنبه 7 خرداد 1397 -
تاریخ : چهارشنبه 9 مرداد 1392     |     کد : 7

# جلسات توجيهي نحوه تكميل فرمهاي ارزيابي عملكرد كاركنان

در خصوص نحوه تكميل فرمهاي ارزيابي عملكرد كاركنان و مديران واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي تبريز با هماهنگي قبلي توسط آقاي مجيد لطفي كارشناس اداره بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات جلسات توجيهـــي براي 418 نفر از دست اندركاران ارزيابي عملكرد كاركنان و مديران به شرح ذيل برگزار گرديد :

جلسات توجيهي نحوه تكميل فرمهاي ارزيابي عملكرد كاركنان

 

 

در خصوص نحوه تكميل فرمهاي ارزيابي عملكرد كاركنان و مديران واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي تبريز با هماهنگي قبلي توسط آقاي مجيد لطفي كارشناس اداره بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات جلسات توجيهـــي براي 418  نفر از دست اندركاران ارزيابي عملكرد كاركنان و مديران به شرح ذيل برگزار گرديد :

1-    جلســــه اول در مورخ 12/3/92 بـــراي 73 نفــــر از دســـت اندركاران ارزيابــــي عملكرد كاركنان و مديران در حوزه معاونت بهداشتي استان و مركز بهداشت شهرستان تبريــــز در محـــل معاونت بهداشتي استان برگزار گرديدكه در ابتدا توســـط آقاي دكتــر مردي معاونت محترم اجرايـــي معاونت بهداشتـــي استان خيـــر مقدم عرض شد. سپس حاج آقا نصرتـــي رئيس محترم اداره بازرســـي ، ارزيابـــي عملكرد و پاسخگوئـــي به شكايات در خصوص اهميت ارزيابـي عملكرد كاركنان توضيحات مقدماتـي ارائه نمودند ، در ادامه جلسه آقاي سيـد فاضـل حسينـــي كارشناس مسئول واحد ارزيابـي عملكرد در خصوص نحوه تكميـــل فرمها طي نمايش اسلايــد توضيحات كافي داده و به پرسشهاي حاضرين در اين خصوص پاسخ دادند .

2-    جلسـه دوم در مورخ 19/3/92 براي 72  نفـــر در محــل مركـــز آموزشي و درماني امام رضا (ع) براي ارزيابي كنندگان مركـز فوق برگزار گرديـــد كـــه آقاي سيد فاضل حسينـــي طـــي نمايش اسلايد توضيحات كافي ارائه داده و سپس به پرسشهاي حاضرين پاسخ دادند.

3-    جلسه سوم در مورخ 21/3/92 براي 20  نفــــر در محـــل دانشكده پرستاري و مامائـــي تبريــز براي ارزيابي كنندگان از دانشكده هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكــــي برگزار گرديد كه آقاي سيـــد فاضل حسينــــي طـــي نمايش اسلايد توضيحات كافي ارائه و به پرسش هاي حاضرين پاسخ دادند .

4-    جلســـه چهارم در مورخ 23/3/92 براي 48 نفر در مركز آموزشي و درماني شهيد مدني (ره) براي دست اندركاران ارزيابي عملكرد كاركنان مراكز آموزشي و درماني شهيد مدني (ره) ، علوي و الزهراء (س) برگزار گرديد كه طي نمايش اسلايد آقاي سيد فاضل حسيني توضيحات كافي داده و به پرسشهاي حاضرين پاسخ دادند.

5-    جلسه پنجم در مورخ 26/3/92 براي 38  نفـــر در دانشكده پزشكي مراغـــه براي دست اندركاران ارزيابي عملكرد كاركنان شبكه هاي بهداشت و درمان بناب ، عجب شير ، ملكان ، آذرشهر و دانشكده علوم پزشكي مراغه برگزار گرديد كه در ابتدا آقاي دكتر مجتهدي معاونت بهداشتي درماني دانشكده پزشكي مراغه ضمن عرض خير مقدم در خصوص اهميت ارزيابي عملكرد مطالبي ارائه نمودند و در ادامه جلسه توضيحات لازم طي نمايش اسلايد توسط آقاي سيد فاضل حسيني ارائه و به پرسشهاي حاضرين پاسخ داده شد.

6-     جلسه ششم در مورخ 28/3/92 براي 44  نفـــر در مركـــز آموزشـــي و درمانـــي نيكوكاري براي دست اندركاران ارزيابي عملكرد كاركنان مراكـــز آموزشي و درماني نيكوكاري رازي ، سينا ، شهداء‌ ، طالقاني ، كودكان ، اسد آبادي برگزار گرديد كه توضيحات لازم طي نمايش اسلايد توسط آقاي سيد فاضل حسيني ارائه و به پرسشهاي حاضرين پاسخ داده شد.

7-    جلسه هفتم در مورخ 2/4/92 براي 26  نفر در شبكـــه بهداشت و درمان شهرستان بستان آباد براي دست اندركاران ارزيابي عملكرد كاركنان شبكه هاي بهداشت و درمان سراب ، بستان‌ آباد ، هشترود ، ميانه و چاراويماق برگزار گرديد كه در ابتدا توسط آقاي دكتر بهلولي رياست محترم شبكه بهداشت و درمان بستان آباد براي حاضرين خير مقدم عرض شد و در ادامه جلسه توضيحات لازم طي نمايش اسلايد توسط آقاي سيد فاضل حسيني ارائه و به پرسشهاي حاضرين پاسخ داده شد.

8-    جلسه در مورخ 4/4/92 براي 43 نفر در شبكـــه بهداشت و درمان مرند براي دست اندركاران ارزيابي عملكرد كاركنان شبكه هاي بهداشت و درمان مرند ، جلفا و شبستـــر برگزار گرديد كه در ابتدا توســـط آقاي دكتـــر حسينعلي پور رياست محترم شبكه بهداشت و درمان شهرستان مرند براي حاضرين خير مقدم عرض شد و در ادامه توضيحاتي در اين خصوص طي نمايش اسلايد توسط آقاي سيد فاضل حسيني داده شد و به پرسشهاي حاضرين پاسخ داده شد.

9-    جلسه نهم در مورخ 6/4/92 براي 20 نفر در شبكــــه بهداشت و درمان اهر براي دست اندركاران ارزيابي عملكرد كاركنان شبكه هاي بهداشت و درمان اهر ، كليبر ، هريس ، ورزقان و خداآفرين برگزار گرديد كه در ابتدا توسط آقاي دكتر حسينيه رياست محترم شبكه بهداشت و درمان شهرستان اهر براي حاضرين خير مقدم عرض شد و در ادامه طي نمايش اسلايد توضيحات لازم توسط آقاي سيد فاضل حسيني ارائه و به پرسشهاي حاضرين پاسخ داده شد.

10-            جلســــه دهم مورخ 11/4/92 در محل تالار بزرگ همايش پشمينه براي تعداد 34 نفــــر از دست اندركاران ارزيابي عملكرد كاركنان و مديران كليه واحدهاي ستادي تبريز و شبكه بهداشت و درمان اسكو برگزار گرديد كه در ابتدا حاج آقا نصرتي رياست محترم اداره بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات در خصوص اهميت ارزيابي عملكرد و تأكيــــد بر دقت مسئوليــــن واحدهاي ستادي در خصوص حضور در جلسات بــــه صورت فعال و هر چه بيشتر اهميـــت قائل شدن بـــه موضوع الگو شدن براي واحدهاي تابعـــه مطالب مفيدي ارائه نمودنــــد و در ادامه جلسه آقاي سيد فاضل حسيني طي نمايش اسلايد توضيحات كاملاً شفاف و كافي در اين خصوص ارائه كردند. و به تك تك پرسش هاي حاضرين در خصوص نحوه تكميل فرمها پاسخ كافي دادند.

در كليه جلسات در ابتدا ضمن توزيع شيوه نامه نحوه تكميل فرمهاي ارزيابي عملكرد يادآوري گرديد كه آخر مرداد ماه سال جاري فرصت نهايي براي تأييد فرمها خواهد بود.

 


نوشته شده در   چهارشنبه 9 مرداد 1392  ساعت  11:06   توسط   سعید رحیمی شادباد   
ویرایش شده در يکشنبه 14 مهر 1392 ساعت 10:33 توسط طاهر غیبی
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :