واحد سازمانی
نام کارمند :حسین نام خانوادگی:صفرتژاد
سمت سازمانی :مسئول ارزیابی عملکرد شماره تماس :33345892