واحد سازمانی
نام کارمند :منیر اعظم نام خانوادگی:جازر
سمت سازمانی :مسئول دبیرخانه شماره تماس :33355942