واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر محمد نام خانوادگی:علیزاده
سمت سازمانی :رئیس اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شماره تماس :3355943




 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز